APIE „Kaleidoskopą“

Kodėl kaleidoskopas?

Kaleidoskopas – tai senovinis vaizduotę lavinantis žaislas, spalvingomis formomis žavintis tiek mažuosius, tiek vyresnius. Jo pavadinimas sudarytas iš trijų graikų kalbos žodžių: kalos (gr. καλός – gražus, geras), eidos (gr. εἶδος – forma, objektas) ir skopeo (gr. σκοπέω – stebėti, tyrinėti). Taigi, pažodžiui „Kaleidoskopas“ reiškia „gražių formų stebėjimas, tyrinėjimas“. Šis pavadinimas puikiai iliustruoja mūsų gebėjimų ugdymo programos esmę – tikslingai stebėti ir mokytis atpažinti unikalius gebėjimus ir gerąsias savybes vaikų ir jaunuolių elgesyje, padėti jiems lavinti vertingus įgūdžius ir stebėti savo pažangą. „Kaleidoskopo“ programa gali būti įgyvendinama įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose, pasitelkiant menines, sportines, akademines, socialines ar kitokias veiklas.

Ko mes siekiame?

Asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymas LVJC veiklose.

Programa „Kaleidoskopas“ siekia padėti vaikams ir jaunuoliams kryptingai ugdytis įvairius asmeninius ir socialinius gebėjimus, būtinus sėkmingam gyvenimui. Tai atspindi neformaliojo vaikų švietimo tikslą – ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybes asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius (Neformaliojo švietimo koncepcija, 2012).

Svarbiausi gebėjimai, kuriuos siekiame ugdyti programoje „Kaleidoskopas“

Bendravimas

Savarankiškumas

Savęs pažinimas

Pasitikėjimas

Atsakingumas

Sveikatingumas

Kūrybiškumas

Smalsumas

Bendradarbiavimas

Programoje „Kaleidoskopas“ numatytos tokios 2018/2019 mokslo metų mėnesių temos

Rugsėjis

Bendravimas

Mokslo metų pradžioje labai svarbu susipažinti, vaikams pažinti vieniems kitus ir mokytoją, susitarti dėl bendravimo taisyklių ir lūkesčių. Pirmąjį mėnesį tai pat itin reikšmingas kontakto užmezgimas su tėvais. Šį mėnesį reikėtų mokytis klausyti ir išgirsti vieniems kitus bei mokytis reikšti savo nuomonę grupėje. Dėl to rugsėjis puikia tinka bendravimo įgūdžiams ugdyti. Daugiau apie bendravimą.

Spalis

Savarankiškumas

Kai vaikai šiek tiek labiau įsitraukia į veiklą, susipažįsta vieni su kitais ir veiklos ypatybėmis, galima skirti didesnį dėmesį ugdytinių savarankiškumo ugdymui. Spalio mėnesį reikėtų skatinti veiklos dalyvius daugiau veikti savarankiškai, atrasti savo vietą grupėje, mokytis patiems pasiruošti užsiėmimams, planuoti savo veiklą bei spręsti kylančius sunkumus. Daugiau apie savarankiškumą.

Lapkritis

Savęs pažinimas

Trečiąjį mėnesį rekomenduojama sudaryti sąlygas veiklos dalyviams geriau pažinti save. Čia svarbu padėti vaikams įvertinti save, skatinti pažinti savo galimybes, identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias savo savybes, kelti asmeninius tikslus. Daugiau apie savęs pažinimą.

Gruodis

Pasitikėjimas

Gruodį vyksta pasiruošimas šventiniams renginiams. Šis laikotarpis yra puiki terpė lavinti ugdytinių pasitikėjimą savimi (pvz. pasirodymai scenoje) ir pasitikėjimą kitais dirbant drauge (bendros užduotys ir atsakomybės). Daugiau apie pasitikėjimą.

Sausis

Atsakingumas

Sausį dėl šventinių atostogų veikloje sumažėja vaikų, todėl mažesnėse grupėse galima rimčiau padirbėti atsakomybės tema, labiau individualizuojant veiklą. Šiuo laikotarpiu vadovui reikėtų labiau dalintis atsakomybe su vaikais, skatinti vaikus prisiimti įvairius įsipareigojimus veikloje. Daugiau apie atsakingumą.

Vasaris

Sveikatingumas

Žiemos pabaigoje dažnai siaučia įvairios ligos, organizmas nusilpęs, be to, reikia ruoštis pavasariui, stiprinti sveikatą ir imunitetą. Šį mėnesį siūloma atkreipti dėmesį į sveikatingumo įgūdžių lavinimą. Daugiau apie sveikatingumą.

Kovas

Kūrybiškumas

Pavasario pradžia, atbundanti gamta, skaisčiau šviečianti saulė – puikus metas žadinti kūrybiškumą. Šio mėnesio tikslas – ieškoti naujų bei neįprastų sprendimų savo veikloje, siūlyti ir svarstyti naujas idėjas, išdrįsti eksperimentuoti. Daugiau apie kūrybiškumą.

Balandis
 

Smalsumas

Balandis – kritinis mėnesis prieš mokslo metų pabaigą, kai visi jau pradeda laukti vasaros, aktyvumas veiklose mažėja. Todėl svarbu išlaikyti smalsumą ir motyvaciją mokytis bei pažinti naujas sritis. Tai aktyvaus tyrinėjimo ir gilesnio veiklos pažinimo laikotarpis. Daugiau apie smalsumą.

Gegužė
 

Bendradarbiavimas

Programą pradėjome bendravimu, o baigiame bendradarbiavimu. Sezono pabaiga – tai laikas, kada svarbu apibendrinti visų metų mokymosi pasiekimus, įvertinti, ko pavyko išmokti. Šis metas labai tinka sutelkti grupę bendriems iššūkiams ir užduotims, apmąstyti, kaip vaikams sekasi veikti drauge ir mokytis vieniems iš kitų. Daugiau apie bendradarbiavimą.

Rugsėjis. Bendravimas

Bendravimas – tai asmens santykis su aplinkiniu pasauliu, galimybė dalintis informacija ir patirtimi, pažinti aplinką ir žmones. Nuo sugebėjimo bendrauti tiesiogiai priklauso santykių ir darbo kokybė ir bendra psichologinė žmogaus savijauta.

Ką veiksime?

 • Skirsime laiko artimesniam dalyvių susipažinimui, sudarysime erdvę atsiskleisti, papasakoti apie save kitiems.
 • Skatinsime atvirumą ir pagarbą skirtingoms nuomonės ir požiūriams.
 • Skatinsime dalyvius teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį apie vienas kito elgesį, veiklą.
 • Skatinsime asmeninę refleksiją susijusią su veikla grupėje.
 • Organizuosime veiklą, skiriant atsakomybes mažomis grupelėmis ar poromis.
 • Leisime nedalyvauti veikloje, neversime dalyvių kalbėti ir dalintis, jei jie nenori. Kursime palaikančią aplinką.
 • Užkirsime kelią patyčioms grupėje.
 • Naudosime aktyvius bendravimo metodus – diskusijas, simuliaciją, vaidmenų žaidimus.

Spalis. Savarankiškumas

Savarankiškumas – tai gebėjimas pasirūpinti savimi, pačiam imtis atsakomybės už save ir savo veiksmus, nelaukiant aplinkinių paskatinimo ar pagalbos.

Tuo pačiu, savarankiškumas yra susijęs su savęs pažinimu, savo galimybių žinojimu. Ugdant savarankiškumą svarbu ne tik ugdyti gebėjimus savarankiškai atlikti kasdienius uždavinius, bet ir žinoti, kada ir kur būtina paprašyti kitų pagalbos.

Ką veiksime?

 • Leisime vaikams ir jaunimui kuo daugiau veikti savarankiškai.
 • Skatinsime vaikus reikšti savo nuomonę įvairiais klausimais.
 • Mokysime argumentuotai pagrįsti nuomonę.
 • Naudosime skirtingas kūrybines edukacines aplinkas, kuriose ugdytiniai mokytųsi kelti ir spręsti problemas savarankiškai.
 • Skirsime dėmesio veiklos analizei, savianalizei ir refleksijai.

 

Lapkritis. Savęs pažinimas

Savęs pažinimas – tai sugebėjimas suprasti ir kontroliuoti save – suvokti savo tapatybę: „Kas aš esu? Kas man svarbu? Kuo esu ypatingas?“, pažinti savo elgesį skirtingose situacijose – suprasti jo priežastis ir numatyti pasekmes – žinoti savo fizines ir protines galimybes – suprasti savo kūną, mintis ir emocijas.

Ką veiksime?

 • Veikloje skirsime laiko ir erdvės veiklos ir elgesio apmąstymui, refleksijai.
 • Skirsime dėmesio individualiam veiklos aptarimui tarp mokytojo ir mokinio.
 • Skatinsime dalyvius sekti ir fiksuoti savo pažangą veikloje.
 • Mokysime atpažinti ir įvardinti skirtingas emocijas.
 • Veikloje žadinsime skirtingus pojūčius, naudosime skirtingas jusles suaktyvinančius užsiėmimus.
 • Sudarysime galimybes išeiti už įprastos, pažįstamos veiklos ribų: sukursime iššūkių, galimybę išbandyti save naujose situacijose, įgauti naujų patirčių.
 • Skatinsime bendravimą ir bendradarbiavimą grupėje.

Gruodis. Pasitikėjimas

Pasitikėjimas – tai tikėjimas savo ir kitų gebėjimais bei pranašumu tam tikrose situacijose ir srityse. Pasitikėjimas savimi ir kitais – viena iš svarbiausių sąlygų bet kokiai sėkmingai veiklai.

Ką veiksime?

 • Kursime atviro ir pagarbaus bendravimo atmosferą, skirsime laiko neformaliam bendravimui.
 • Puoselėsime pagarbą vienas kitam veikloje.
 • Kursime aplinkas, kuriose vaikai ir jaunuoliai galėtų laisvai reikšti savo mintis ir išgyvenimus.
 • Lavinsime problemų sprendimo įgūdžius, gebėjimą įveikti sunkumus, iššūkius.
 • Sudarysime sąlygas dalyviams pajusti sėkmę veikloje, pasiekti rezultatą ir pasidžiaugti savo pažanga.
 • Nustatysime aiškias bendravimo ir veiklos ribas, taisykles bei reikalavimus, kurie bus visiems žinomi ir aiškus.
 • Teiksime grįžtamąjį ryšį, akcentuosime stipriąsias ugdytinių savybes.
 • Skatinsime bei girsime už įdėtas pastangas ir darbą.
 • Skirsime dėmesio grupės veiklos analizei ir grįžtamajam ryšiui.

 

Sausis. Atsakingumas

Atsakingumas – tai sugebėjimas sąžiningai ir laiku vykdyti savo pareigas, laikytis susitarimų, elgtis saugiai ir suprasti savo elgesio pasekmes. Ugdydami atsakingumą, raginame vaikus prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ir veiklos rezultatus.

Ką veiksime?

 • Dalinsimės pareigomis ir atsakomybėmis grupėje.
 • Organizuosime veiklas, kuriose svarbus kiekvieno indelis.
 • Skatinsime ugdytinius suprasti taisykles ir sąžiningai jų laikytis.
 • Mokysimės suprasti atsakingo elgesio požymius.
 • Įtrauksime ugdytinius į veiklos planavimą.
 • Mokysimės būti atsakingo elgesio pavyzdžiu kitiems.

Vasaris. Sveikatingumas

Sveikatingumas – tai tinkamas fizinis aktyvumas, sveikos mitybos ir tinkamo poilsio įgūdžių lavinimas, taip pat – savo minčių ir emocijų pažinimas, mokymasis palaikyti darnius santykius su aplinkiniais.

Vasarį programoje „Kaleidoskopas“ siekiame padėti vaikams ir jaunimui stiprinti savo sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Ką veiksime?

 • Skatinsime tinkamą fizinį aktyvumą ir mankštą.
 • Lavinsime emocijų pažinimą ir valdymą įvairių pratimų ir pokalbių metų.
 • Pažinsime sveikos mitybos ir tinkamo poilsio svarbą.
 • Puoselėsime pagarbaus ir atviro bendravimo aplinką veikloje.
 • Skatinsime vieni kitus pažinti savo fizines galimybes, adekvačiai save vertinti.
 • Įvertinsime vieni kitų pastangas gyventi sveikai.

Kovas. Kūrybiškumas

Kūrybiškumas – tai gebėjimas reikšti naujas idėjas, mąstyti originaliai, rasti naujų būtų įvairioms problemoms spręsti. Kovo mėnesį didžiausią dėmesį skiriame vaikų ir jaunuolių kūrybinio mąstymo gebėjimų ugdymui, mokomės atrasti ir įgyvendinti originalias idėjas.

Ką veiksime?

 • Fantazuosime ir suteiksime erdvę savo idėjoms realizuoti.
 • Skatinsime bendradarbiavimą grupėse.
 • Nagrinėsime kūrybiškumo pavyzdžius, ir juos išbandysime.
 • Užsiėmimuose žadinsime skirtingas jusles: regą, klausą, lytėjimą, uoslę ir kitas.
 • Kelsime klausimus ir skatinsime iniciatyvą!

Balandis. Smalsumas

Smalsumas – tai atvirumas pasauliui, naujoms žinioms ir potyriams. Tai aktyvus ir savarankiškas tyrinėjimas, eksperimentavimas, naujos informacijos ir patyrimo paieškos.

Ką veiksime?

 • Sudarysime erdvę užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų, susijusių su veikla.
 • Skatinsime savarankiškas papildomos informacijos paieškas.
 • Sudarysime sąlygas pristatyti kitiems, ką sužinojo, išmoko.
 • Nagrinėsime gerosios praktikos pavyzdžius (pvz. profesionalų pasirodymus).
 • Drauge su veiklos dalyviais lankysimės su vykdoma veikla susijusiuose renginiuose (pvz. parodose, spektakliuose, sporto renginiuose ir pan.).

Gegužė. Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas – tai svarbus gebėjimas, atveriantis galimybes efektyviai siekti savo tikslų, mokytis iš kitų, nepasimesti sudėtingose situacijose, mokytis lyderystės ir iniciatyvos, įgyvendinant įvairius sumanymus.

Ką veiksime?

 • Organizuosime veiklą, skiriant užduotis mažoms grupėmis.
 • Leisime grupėms veikti savarankiškai, patiems ieškoti sprendimų.
 • Skatinsime atvirumą ir pagarbą skirtingoms nuomonėms ir požiūriams.
 • Skatinsime dalyvius teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį apie vienas kito elgesį, veiklą.
 • Organizuosime grupės veiklos aptarimus, refleksiją, susijusią su veikla grupėje, užduočių atlikimu.
 • Naudosime aktyvius bendradarbiavimo metodus – komandinius žaidimus, simuliacijas.
 • Nevengsime konfliktų grupėje, skirsime dėmesio jiems spręsti, aptarti.
 • Dalinsimės pareigomis ir atsakomybėmis grupės viduje, įtrauksime dalyvius į veiklos planavimą, organizavimą.
X
Prenumerata