Konkursas Sveikatingumo skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (toliau LVJC) organizuoja konkursą sveikatingumo skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Dokumentai priimami ir konkursas vyks Konstitucijos pr. 25, Vilnius (Įm. kodas 190996278). Paskutinė dokumentų priėmimo diena sausio 14 d.

PRETENDENTO ANKETĄ RASITE ČIA

Darbo pobūdis:

- Inicijuoti ir organizuoti su sveikatingumu susijusius šalies bei tarptautinius neformaliojo švietimo renginius, projektus vaikams ir jaunimui.

- Koordinuoti Sveikatingumo skyriaus neformaliojo švietimo mokytojų bei ugdytinių dalyvavimą su sveikatingumo ugdymu susijusiuose renginiuose, projektuose vaikams ir jaunimui vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiais.

- Rengti Sveikatingumo skyriaus bendruomeninių renginių vykdymo metinį veiklos planą.

- Organizuoti Sveikatingumo skyriaus bendruomeninius renginius, sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo saviraiškai, aktyviam dalyvavimui visuomeniniame gyvenime.

- Dalyvauti miesto, šalies renginiuose, užtikrinti Centro Sveikatingumo skyriaus vykdomos veiklos viešinimą;

- Koordinuoti Sveikatingumo skyriaus veiklai vykdyti būtinų paslaugų ir prekių įsigijimą, užtikrinti tinkamą dokumentų parengimą, derinimą su atsakingais Centro darbuotojais, perdavimą nustatyta tvarka.

- Rengti Sveikatingumo skyriaus vykdomų veiklų viešinimui būtiną medžiagą, ją perduoti atsakingiems Centro darbuotojams.

- Rengti Sveikatingumo skyriaus vykdomų veiklų viešinimui būtiną medžiagą, ją perduoti atsakingiems Centro darbuotojams.

- Inicijuoti ir organizuoti vaikų ir jaunimo stovyklas.

- Inicijuoti ir organizuoti bendrų veiklų vykdymą su šalies mokyklomis, vaikų ir jaunuolių

sveikatingumo ugdymą vykdančiomis įstaigomis bei organizacijomis.

- Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, įskaitant Centro vidaus teisės aktus (Centro nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, šiuos nuostatus, direktoriaus įsakymus, direktoriaus patvirtintas tvarkas bei nuostatus bei kitus vidaus teisės aktus) laikymasis ir vykdymas.

Reikalavimai kandidatui:

- Turėti aukštąjį bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų srityje – privalumas);

- turėti ne mažiau kai 2 metus darbo patirties renginių organizavimo srityje;

- turėti finansinių dokumentų tvarkymo patirties;

- Bent 2 užsienio kalbų mokėjimas ne žemesniu nei B1 lygiu (anglų, vokiečių arba rusų k.);

- Ne mažesnė nei 2 metų sėkmingo vadovavimo patirtis;

- Mokėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

- Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei pavaldinių veiklą;

- Gebėjimas savarankiškai priimti ir įgyvendinti sprendimus;

- Organizaciniai įgūdžiai, orientacija į rezultatą;

Asmenys pageidaujantys dalyvauti konkurse turi pateikti:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas);

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

- gyvenimo aprašymą;

- užpildytą pretendento anketą (pagal pridedamą priedą);
(PRETENDENTO ANKETĄ RASITE ČIA)

- savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes. Jeigu eiti pareigybes, kurioms skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti įgūdžiai;

- kitus konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu.

Dokumentai priimami: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos LVJC internetiniame tinklapyje. Prie pateikiamų dokumentų pretendentas pažymi, kokia forma nori gauti atsakymą apie dalyvavimą konkurse: registruotu laišku ar el. paštu.

Išsamesnė informacija apie konkursą: tel.: (8 5) 2054704, gabriele.j@lvjc.lt, www.lvjc.lt

Paskelbta: Gruodžio 31, 2015

X
Prenumerata