Apie kvalifikacijos tobulinimo programą MOKINIŲ SOCIALINĖMS IR EMOCINĖMS KOMPETENCIJOMS UGDYTI

Apie socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) svarbą asmens ir visuomenės gerovei garsiai kalba viso pasaulio mokslininkai, švietimo, sveikatos, ekonomikos ekspertai.

Gebėjimas suprasti save, empatiškai bendrauti, atsakingai priimti sprendimus – šie įgūdžiai būtini XXI amžiuje. Nuoseklus socialinis ir emocinis ugdymas mokyklose siejamas su geresne psichine sveikata, žemesniais rizikingo elgesio ir žalingų įpročių rodikliais, geresniais mokymosi pasiekimais.

Pastaraisiais metais SEU skiriamas ypatingas dėmesys ir Lietuvos švietimo sistemoje:

 • pedagogai privalo reguliariai tobulinti savo kompetenciją šioje srityje;
 • LR Seimas 2020-uosius paskelbė Vaikų emocinės gerovės metais.

LVJC parengė nacionalinio lygmens mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą MOKINIŲ SOCIALINĖMS IR EMOCINĖMS KOMPETENCIJOMS UGDYTI. 

Kviečiame Jus, mieli mokytojai, švietimo įstaigų administracijos atstovai bei pagalbos mokiniui specialistai, dalyvauti šioje programoje!


Nacionalinio lygmens mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa

MOKINIŲ SOCIALINĖMS IR EMOCINĖMS KOMPETENCIJOMS UGDYTI

(Nr. 213001530, galiojanti iki 2023-06-10, patvirtinta LR ŠMM ministro 2018-06-11 d. įsakymu Nr. VK-96)

Programa skirta:

 • mokytojams
 • mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui
 • pagalbos mokiniui specialistams, dirbantiems mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, pirminio profesinio mokymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas

Sąvokos:

 • Socialinis emocinis ugdymas šioje programoje suprantamas kaip procesas, kurio metu mokiniai ir suaugusieji formuojasi vertybines nuostatas, įgyja žinių ir ugdosi gebėjimus pažinti ir valdyti savo emocijas, mintis ir elgesį, išsikelti tikslus ir kryptingai jų siekti, kurti ir palaikyti darnius santykius su kitais ir su aplinka, įveikti stresą, konstruktyviai spręsti konfliktus ir priimti atsakingus sprendimus.
 • Socialinės ir emocinės kompetencijos šioje programoje suprantamos kaip asmens gebėjimai suvokti ir valdyti savo emocijas, mintis ir elgesį, suprasti ir atjausti kitus, kurti ir palaikyti darnius santykius su kitais ir aplinka, priimti iššūkius kasdieninėse situacijose, konstruktyviai spręsti konfliktus ir priimti atsakingus sprendimus.

Nauda dalyviui:

 • Įgis bazinių teorinių žinių apie socialinį ir emocinį ugdymą
 • Supras socialinių ir emocinių įgūdžių raidą švietimo pokyčių kontekste
 • Išsiaiškins naudą vaikui, mokytojui, mokyklai, bendruomenei stiprinant fizinę, psichikos ir socialinę sveikatą, mažinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, nusikalstamumą, patyčias ir kt.
 • Analizuos socialinio ir emocinio ugdymo praktikas
 • Diskutuos apie saugios mokymosi aplinkos kūrimą klasėje, reflektuos savo patyrimą
 • Įgis kompetencijų plėtoti socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje

Trukmė ir apimtis:

 • Programos apimtis – 40 akad. val.
 • Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 3 sesijos:
  • I sesija – 1 diena, II sesija – 2 dienos, III sesija – 1 diena.
  • Tarp sesijų – laikotarpis savarankiško darbo užduotims atlikti.
 • Dalyvavusiems visose programos sesijose ir atlikusiems savarankiškas užduotis, bus įteikti pažymėjimai.

Lektoriai:

 • Mokymus ves psichologai ir mokytojai praktikai, turintys mokymų vedimo pedagogams patirties.

Kita informacija:

 • Programos užsiėmimų vieta ir laikas bus derinami su visais susidomėjusiais – užsiregistravusiais dalyviais.
 • Dalyvio(-ių)  mokestis derinamas individualiai.

  PROGRAMA 
  atsisiųsti SPAUSTI ČIA

Daugiau informacijos


Apie programą:

Apie LVJC „Tikrų mokymų“ veiklas:

X
Prenumerata